Karta informacyjna przedsięwzięcia
 
 

    Karta informacyjna przedsięwzięcia jest to dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, nie jest obligatoryjne.  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać dla przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Regulacje dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
    Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia właściwy organ administracji stwierdza konieczność lub brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku postanowienia organu o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wnioskodawca/inwestor zobowiązany jest przedłożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

     Powyższe nie stanowi wykładni prawa. Należy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa.

     Więcej informacji dotyczących karty informacyjnej przedsięwzięcia uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi specjalistami.