Operaty ochrony powietrza
 
 

     Operat ochrony powietrza jest dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia instalacji (w przypadku gdy dla danego typu instalacji nie jest wymagane pozwolenie) zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Dysponujemy specjalistycznym, branżowym, licencjonowanym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym pracę naszych specjalistów.
 
    Jednym z ważniejszych wymogów jest konieczność uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Ogólnie obowiązek uzyskania pozwolenia dotyczy wszystkich instalacji, z których gazy lub pyłu są emitowane z pewnymi wyjątkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
 
     Wg rozporządzenia pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w przypadku następujących instalacji:
- Instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej do:
  1) 5 MW – opalanych węglem kamiennym;
  2) 10 MW – opalanych koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym, że nominalna moc cieplna wprowadzana w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
  3) 15 MW – opalanych paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym, że nominalna moc cieplna wprowadzana w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzana w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW.
- Instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:
  1) Wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw;
  2) Wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny;
- Instalacji do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę;
- Instalacji do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę;
- Instalacji do produkcji wapna palonego – o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę;
- Instalacji do spawania – obejmujących nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze;
- Instalacji do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- Instalacji do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku;
- Zbiorników materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3;
- Instalacji do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok;
- Instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych;
- Młynów spożywczych;
- Instalacji stosowanych w gastronomii;
- Instalacji do produkcji węgla drzewnego;
- Instalacji do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych;
- Instalacji do oczyszczania ścieków;
- Instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza;
- Zbiorników bezodpływowej kanalizacji lokalnej;
- Dygestoriów;
- Garaży.
 
     Pozwolenia nie wymaga też wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż wyżej wymienione instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) Gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej;
2) Żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu;
3) Instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata. Ponadto również nie wymaga pozwolenia wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone wcześniej rodzajów instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku, gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza, z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny (przy ocenie dotrzymywania 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny, nie uwzględnia się dopuszczalnych częstości przekraczania dopuszczalnych poziomów substancji i wartości odniesienia substancji w powietrzu – percentyla 99,726 dla dwutlenku siarki albo 99,8 dla pozostałych substancji). Należy tez pamiętać, że instalacje, niewymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza mogą wymagać zgłoszenia właściwym organom ochrony środowiska. Ta kwestia została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Wg zapisów tego rozporządzenia zgłoszenia z uwagi wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia (opisane wcześniej), z wyjątkiem:
- Instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;
- Instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
- Instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności do 30 Mg na godzinę;
- Instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 Mg;
- Instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- Instalacji stosowanych w gastronomii – przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;
- Instalacji do oczyszczania ścieków;
- Zbiorników bezodpływowej kanalizacji lokalnej;
- Dygestoriów – wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;
- Garaży;
- Instalacji innych niż wymienione powyżej, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) Gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
2) Żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.
 
    Należy pamiętać, że dokonując klasyfikacji instalacji parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.
 
    Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Pozwolenie wygasa:
1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
2) jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe;
3) na wniosek prowadzącego instalację;
4) jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne;
5) jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata;

     Powyższe nie stanowi wykładni prawa. Należy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa.

     Więcej informacji dotyczących powyższych zagadnień uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi specjalistami.