Operaty wodnoprawne
 
 

    Operat wodnoprawny jest dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne.
 
    Wykonujemy kompletne wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi do pozwoleń dotyczących wymaganych m.in. na:
 
- usługi wodne;
- szczególne korzystanie z wód;
- wykonanie urządzeń wodnych;
- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
- gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków (jeśli wydano decyzję zwalniającą z zakazu);
- etc.
 
Operaty wodnoprawne mogą dotyczyć m.in.:
 
- poboru wód podziemnych lub powierzchniowych;
- odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych;- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
- wykonania, przebudowy, likwidacji lub legalizacji urządzeń wodnych (np. studni, wylotów, pomostów, przepustów drogowych);
- lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
- gromadzenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków (jeśli wydano decyzję zwalniającą z zakazu);
- etc.
 
    Więcej informacji dotyczących pozwoleń wodnoprawnych uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi specjalistami.