Opłaty za korzystanie ze środowiska / KOBiZE
 
 

     Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów.

     Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są  ustalić wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Nasi specjaliści opracują dla Państwa niezbędne sprawozdania i wyliczą należne opłaty, które za dany rok kalendarzowy należy wnieść na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca następnego roku. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

    Opłaty za korzystanie ze środowiska należy ustalić zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Wykazy należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

      Zgodnie z przepisami prawa oraz informacjami dostępnymi w urzędach marszałkowskich wykazy informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należy składać w terminie do 31 marca następnego roku, natomiast zaległe wykazy informacji za okresy wcześniejsze trzeba składać w możliwie najkrótszym terminie, pamiętając o konieczności wnoszenia należnych opłat wraz z odsetkami.

     Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są również corocznie złożyć raport do bazy KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Spółka Engepro może zaoferować Państwu pomoc przy przygotowaniu wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, a także pomoc przy opracowaniu i wysłaniu raportu do bazy. Termin złożenia sprawozdania za każdy rok kalendarzowy upływa z końcem lutego następnego roku.

      Powyższe nie stanowi wykładni prawa. Należy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa.

      Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi specjalistami.