Pozwolenia zintegrowane
 
 

     „Większe instalacje”, które ze względu na skalę działalności mogą w sposób znaczący oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z prawem ochrony środowiska pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Minister właściwy do spraw środowiska określił, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W rozporządzeniu tym minister właściwy do spraw środowiska uwzględnił rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach.
 
    Pozwolenie zintegrowane jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, z wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony. Na wniosek prowadzącego instalację pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony.
 
   Przed dokonaniem zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która może mieć wpływ na środowisko, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

     Powyższe nie stanowi wykładni prawa. Należy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa.

     Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi specjalistami.