Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
 

     Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest to dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne lub wynika z postanowienia właściwego organu administracji. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać dla przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Regulacje dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
     Raport to obszerna i specjalistyczna dokumentacja przedstawiająca w formie opisowej, obliczeniowej i graficznej ocenę oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
 
     Powyższe nie stanowi wykładni prawa. Należy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa.

     Więcej informacji dotyczących raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi specjalistami.